MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
ايران ويج - كاربرد كامپيوتر در برق

ايران ويج

نسخه‌ی کامل: كاربرد كامپيوتر در برق
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام

فايلي تحت عنوان كاربرد كامپيوتر در برق كه در دانشگاه هاي آزاد تحت همين عنوان تدريس مي شود ...

در بخش اول كلياتي از اصول مدلسازي شبكه، مدلسازي اجزاي شبكه، اصول محاسبات پخش بار به عنوان زير بنايي ترين ابزار تصميم گيري در شبكه هاي قدرت و چگونگي محاسبات پخش بار و همچنين كليات محاسبات اتصال كوتاه به عنوان مكمل نتايج به دست آمده از پخش بار ذكر گرديده است.

در بخش دوم، خودآموز گام به گام و دستورالعمل شروع به كار يكي از قدرتمندترين ابزارهاي شبيه سازي سيستم هاي قدرت الكتريكي (DIgSILENT Power Factory) براي استفاده شما در بخش عملي كارگاه كاربرد كامپيوتر در برق به جزوه اضافه شده است.

اين فايل در 92 صفحه اماده شده است:

[attachment=5537]

منبع