ايران ويج

نسخه‌ی کامل: خطا در يك برنامه كه با ديتا بيس كار مي كند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
در يك برنامهVB.NET كه با ديتا بيس
Access كار مي كند
از قسمت Connect to Daatbase
در برگه پرووايدر Microsoft Jet 4.0 OLE DB و
در برگه كنكشن فايل .mdb مورد نظر را انتخاب مي كنم ولي
بجاي اينكه ACCESS.D:\Adress اضافه شود
فقط يك New Connection اضافه مي شود و در هنگام اجراي برنامه هم خطاي

An unhandled exception of type "system.ArgumentException' ocured in sysetm.windows.forms.dll
را روي خط اول: Public Class Form1 مي دهد.
در صورت امكان اشكال برنامه را بگوئيد
با تشكر