ايران ويج

نسخه‌ی کامل: خطای کامپایلری!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
من کمک فوری میخواهم برای خطای برنامه ام!
من ارایه ای از نوع string تعریف کردم که 30تا نام گرفته و به ترتیب الفبا sort و چاپ میکند.اما از نوع رشته هایی که تعریف کردم خطا میگیرد!
int main()
{
char name[30];
char temp1, temp2;
int i, j;

for (i = 0; i < 30; i++)
{
cin.get(name[i]);
}

int c;

for (i = 0; i < 30; i++)
{
for (j = 0; j < 30; j++)
{
temp1 = name[i];
temp2 = name[j];
c = strcmp(temp1,temp2);
if (c<0)
{
cout.put(temp1);
}
cout << "\n";
temp1 = {};
temp2 = {};
}
}
این کد من و خطایی که دارد: argument of type "char" is incompatible with parameter of type "const char *"
لطفا راهنمایی کنید.