ايران ويج

نسخه‌ی کامل: کد راه اندازی موتور براشلس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
این یه مدل کد راه اندازی موتور براشلسه.مشخصه که دوتا سوییچ داره

[تصویر:  attachment.php?aid=14221]
پ.ن: عکس رو از اینترنت برداشتم

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید
کد:
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 4000000
Dim Time1 As Byte , J As Byte , P1 As Word
 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 8
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Config Portb.0 = Output
Config Portb.4 = Output
P1 = 60
J = 0
Time1 = 100
Main:


Portb.4 = 1
Waitms 100
Portb.4 = 0
Waitms 100


If Pinb.2 = 1 And J = 0 Then
Pwm1a = P1
Waitms Time1
Pwm1a = 61
Waitms Time1
Pwm1a = 62
Waitms Time1
Pwm1a = 63
Waitms Time1
Pwm1a = 64
Waitms Time1
Pwm1a = 65
Waitms Time1
Pwm1a = 66
Waitms Time1
P1 = 67
J = 1
Portb.0 = 1

End If

If Pinb.3 = 1 Then
P1 = 60
Pwm1a = P1
J = 0
End If
If Pinb.2 = 1 And J = 1 Then
If P1 => 110 Then
 P1 = 60
End If
Pwm1a = P1
Waitms 50
P1 = P1 + 1
Portb.0 = 0
End If

Goto Main
End

b2  برای استارت و بالا بردن سرعت
b3 ترمز
هیچ کریستال خارجی لازم نیست

بیسیک و هنوز میشه بهترش کرد
سلام
والا کلی برنده رو خرجش کردم دادم به دست چنتا دیگه ندیدمش فعلا

فقط همینو دارم