ايران ويج

نسخه‌ی کامل: حل تابعf(x)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام 
مثال برای محاسبه تابع f(x) ریاضی
 
کد:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()

{
   int x;
    scanf("%denter x", &x);
    x=(-1*(x*x)+x+log (x);
      printf("%d\n", x);
      scanf("press key", );
   return 0;
}